Resultaten tweede ondernemerspeiling provincie Utrecht

Een derde van ondernemers in de provincie Utrecht ondervindt nauwelijks of zelfs positieve effecten van de coronacrisis. Anderzijds geeft bijna een kwart van de ondernemers aan dat het bedrijf in de gevarenzone verkeert: meer steun dan wel herstructurering van het bedrijf is nodig om te kunnen overleven. Dat blijkt uit de tweede ondernemerspeiling naar de effecten van de coronacrisis op het regionale bedrijfsleven. De enquête werd in juli uitgevoerd. Meer dan 2.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. De eerste enquête vond in april plaats.

Rapportage tweede coronapeiling ondernemers

Omzetontwikkeling
Uit de cijfers blijkt dat meer ondernemers over de afgelopen maanden een omzetgroei rapporteren. In april gaf 7% aan een hogere omzet te hebben. In de enquête van juli is dat aantal gegroeid naar 12% . Verder blijkt dat de groep ondernemers, die in de afgelopen vier kwartalen te maken heeft met een omzetvermindering van meer dan 60%, afneemt. In april behoorde 31% van de ondernemers tot deze groep, maar in juni was dat gedaald naar 20%.

Steunmaatregelen
In de peiling is ook gevraagd naar de steunmaatregelen. Een meerderheid van de ondernemers in de regio Utrecht vindt de landelijke en regionale steunmaatregelen voldoende. 40% van de ondernemers maakt er gebruik van. Daarvan is het uitstel van belastingen het populairst. Verder blijkt dat er behoefte is aan aanpassing of extra steun van de landelijke maatregelen: meer maatwerk (bijvoorbeeld per sector, of per individueel geval), of juist meer generieke steun, kwijtschelding van belastingen in plaats van uitstel van betaling.

Informatiebehoefte
Ondervraagden geven aan behoefte te hebben aan regionale informatie: uitwisseling van ervaringen met andere ondernemers, een website met good practices of één informatiepunt voor alle regelingen. Daarnaast lijken ondernemers meer oog voor de toekomst te krijgen: ze vragen bijvoorbeeld om financiële ondersteuning bij digitalisering van bedrijfsactiviteiten of hulp bij omscholing. Maar ook is er behoefte aan concrete tips en adviezen bij het uitwerken van nieuwe verdienmodellen.

Steunpakketten
Regionale partners bieden inmiddels een breed palet aan ondersteuning voor bedrijven en instellingen. Zo bemiddelt URECA-loket (Utrecht Regio Corona Alliantie) ondernemers naar juridische, fiscale en bedrijfsadviseurs. Ondernemers en bedrijven met een grotere behoefte, kunnen een voucher aanvragen voor een uitgebreider adviestraject.

Ook wordt regionale ondernemers hulp geboden bij de digitalisering van hun activiteiten. Met hulp van onder meer de provincie, is hiervoor onlangs het project ´Nu Digitaal´ gestart. Naast advisering en digitalisering, zijn vouchers beschikbaar voor omscholing naar technische beroepen. Klik hier voor meer informatie.

Culturele instellingen in de regio kunnen een beroep doen op meerdere regelingen. Zo bieden gemeenten vaak huurverlagingen of uitstel van lokale belastingen. Daarnaast zijn er noodfondsen beschikbaar en worden campagnes gestart voor lokaal winkelen. Ook op het gebied van  vergunningen verlenen proberen gemeenten ondernemers te helpen.
De landelijke steunmaatregelen worden uitgebreid met een omvangrijk omscholingspakket. Bestaande regelingen worden meer gericht op herstructurering van bedrijven waar dat nodig is.

Derde peiling
De derde en laatste peiling staat gepland voor november van dit jaar. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes Klanderman.

Vakmensen behouden in de techniek

Krimp en groei

In toenemende mate worden de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en medewerkers in de techniek zichtbaar. Zo neemt het aantal banen door deze crisis in de techniek af en daarmee verdwijnen ook leer-werkplekken voor vooral MBO studenten. Daarnaast neemt ook het aantal technisch opgeleiden toe, dat niet meer zeker is van werk in de sector.

Tegenover deze krimp zijn er ook technische sectoren waar personeelstekorten groeien. Daarnaast zal de vraag naar gekwalificeerd technisch personeel op langere termijn hoog blijven, gezien de grote opgaven vanuit onder meer de  energietransitie en de bouwopgave. Om deze opgaven te kunnen realiseren, moeten vakmensen worden behouden en (toekomstige) personeelstekorten worden voorkomen.

Initiatieven

Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te optimaliseren wordt onder meer een supportlijn ingericht waar werkgevers en werknemers met vragen terecht kunnen. Daarnaast gaan loopbaancoaches en arbeidsmarktcoaches deelnemers begeleiden bij het vinden van een passende baan binnen de technische sector. Ook bemiddelen deze coaches MBO studenten in de techniek bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. De coaches hebben 300 vouchers te verdelen die ingezet kunnen worden  voor oriëntatie in de technische sectoren, voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en voor scholing.

Uitvoering

Het project ‘De techniek samen de crisis door’ start op 1 juli 2020 en zal medio januari 2021 afgerond worden. De provincie Utrecht financiert het volledige project voor ruim 400.000 euro. Het Servicepunt Techniek zal het project uitvoeren. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, O&O fondsen, WerkgeversServicepunten, leerwerkloketten en het UWV.

Meer informatie over het project is te vinden op sptmidden.nl of via info@sptmidden.nl

Technologieraad Regio Utrecht

VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden werken in de Technologieraad Regio Utrecht samen met vertegenwoordigers van branches, onderwijs, overheden en werknemersorganisaties om de instroom en behoud van vakmensen in de techniek te verhogen. Meer informatie over de Technologieraad Regio Utrecht en projecten, zoals de MKB Deal ‘Maakindustrie met toekomst’, waarin de leden samenwerken vind je hier.

 

  Foto: Herbert Wiggerman